Hoe maatschappelijk onderneemt Treurniet Mengvoeders ?

Diervoer met ambitie

Duurzaam MVODe Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) is de belangenbehartiger van de diervoederindustrie, Treurniet Mengvoeders is bij deze brancheorganisatie aangesloten. De leden van Nevedi voorzien de veehouderij van veilig en voldoende diervoer van een hoge kwaliteit.Nederland is bovendien één van de meest efficiënte en duurzame diervoederproducenten in de wereld.

Productstromen van bijvoorbeeld bloem-, chips-, olie- en vetten, biobrandstoffen-, zuivel-, suiker- of bierproductie vormen nagenoeg tweederde van de grondstoffen voor de Nederlandse diervoedersector.

De diervoedersector is een onmisbare schakel binnen onze voedselketen. De veehouderij moet kunnen rekenen op voldoende en goed voer. Door die positie speelt Treurniet Mengvoeders een belangrijke rol bij het verduurzamen van de dierlijke productieketen. Wij willen daarmee een bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame samenleving. Dat doen we door onze activiteiten en initiatieven te richten op 5 speerpunten:

Verduurzaming grondstoffen

De vraag naar producten als vlees en zuivel en daarmee ook naar diervoeder blijft de komende decennia explosief stijgen door de groei van de wereldbevolking en de stijgende welvaart in met name China, India en Zuid-Amerika. Het beslag op onze grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen zal daardoor ook drastisch toenemen. Om ervoor te zorgen dat we ook op de langere termijn voedselzekerheid kunnen bieden moeten we overstappen op duurzamere productie van onze grondstoffen, dat wil zeggen met zorg voor mens en milieu.

Milieubewuste productie en transport

Binnen de diervoederindustrie wordt door Treurniet Mengvoeders actief gewerkt aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen door energiebesparing en de inzet van duurzame energie. Energiebesparing wordt gerealiseerd door het optimaliseren van de logistiek en het efficiënter inrichten van het productieproces. Naast een lagere CO2-uitstoot door energiebesparing levert de diervoedersector met de productie van emissiearme voeders ook een bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van andere broeikasgassen.

Treurniet Mengvoeders heeft op de eigen werkvloer een uitvinding in de perserij gedaan. Door het Octrooicentrum Nederland is op deze werkwijze patent verleend. Door deze uitvinding behoeft niet of nauwelijks meer stoom toegevoegd te worden op het persmeel voor het maken van de brokjes. Tegelijkertijd wordt er tevens een besparing op elektrische energie geleverd. Dit geeft een enorme reductie op gasverbruik, dus CO2-emissie. Zie ons octrooi nummer 1030482.

Treurniet Mengvoeders is tevens momenteel met een hele grote mengvoederfabriek in Nederland bezig zijn productiewijze te verkopen.

Ook geeft Treurniet Mengvoeders zijn bulkklanten tijdig-bestel-premies en zijn de zakgoedroutes in regio’s vastgesteld. Dit alles om op een logische logistieke wijze de vrachtauto’s te laten rijden. Daarbij worden er afhaalkortingen gegeven en zijn er vele handelaren in de regio die onze producten verkopen teneinde het aantal te rijden kilometers voor afnemers te beperken.

Wij betrekken veel geteelde tarwe uit omstreken van Berkel en Rodenrijs en nevengrondstoffen die vrijvallen bij de productie van bloem, etc. uit Rotterdam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een leverancier als Meneba en Jelle de Vries (voorheen Codrico Rotterdam).

Onze vrachtauto’s laden vaak als retourvracht grondstoffen bij leveranciers in West Nederland. Dit bespaart veel brandstof en CO2 reductie.

Energieconvenant

Nevedi met zijn leden zijn aangesloten bij het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’. Nevedi heeft in 2011 namens de Nederlandse diervoedersector een intentieverklaring afgesloten met de overheid over een meerjarenafspraak omtrent energiebesparing (MJA3). Dit zijn vrijwillige, maar geen vrijblijvende afspraken tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Voor alle MJA-deelnemers, waaronder ook Treurniet Mengvoeders, geldt een gezamenlijke doelstelling van 30% energie-efficiëntieverbetering in de periode 2005-2020, ten opzichte van 1990.

Een kwart van de Nederlandse diervoederbedrijven, waaronder Treurniet Mengvoeders, heeft zich aangemeld voor deelname aan de MJA. Deze groep vertegenwoordigd bijna de helft van het totale energieverbruik. Op langere termijn is een deelname van 80% van het energieverbruik in de diervoederindustrie gewenst.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap in de diervoedersector door Treurniet Mengvoeders betekent goede arbeidsvoorwaarden, een marktconforme beloning, een veilige werkomgeving en veel aandacht voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Transparantie en open communicatie staan voorop. Onder de Cao graanbe- en verwerkende bedrijven vallen circa 5500 werknemers, waarvan het overgrote deel (4500) werkzaam is bij leden van Nevedi. De huidige cao-afspraken zijn ingegaan op 1 april 2010 en lopen tot 1 april 2012. Zij voorzien onder andere in een tweetal salarisstijgingen, afspraken over het plaatsen van Wajongers, het invoeren van erkenning van verworven competenties (EVC’s) en scholing, een loopbaancheck en onderzoeken omtrent pensioen. Verder biedt de cao een reeks van aantrekkelijke voorwaarden die van toepassing zijn op personeel dat werkzaam is in de diervoedersector.

Keteninnovaties

Er worden steeds meer eisen aan de voedselketen gesteld en individuele schakels in de keten hebben een toenemende kwetsbaarheid. Intensieve samenwerking tussen ketenpartners is dan ook noodzaak. Nevedi, waar Treurniet Mengvoeders lid van is, wil een stimulerende en initiërende rol vervullen bij activiteiten die gericht zijn op zaken als verantwoord ondernemen, duurzame productie, energie, kwaliteitsborging en voedselveiligheid. Nevedi participeert in veel gezamenlijke initiatieven, onderzoeken, werkgroepen en convenanten met als doel de gehele keten te verduurzamen.

Treurniet Mengvoeders is ook lid van de werkgroep, commissie "arbeid en milieu"