HACCP

Hazard Analysis of Critical Control Points

HACCP is een systematische methode voor het analyseren op bedrijfsniveau van een voortbrengingsproces, het identificeren en beoordelen van de potentiële gevaren (hazards) voor de productkwaliteit en veiligheid. Dit moet de bedrijven in een keten in staat stellen proactief een adequate beheersing van alle mogelijke risico's (risks) op bedrijfsniveau tot stand te brengen.

Er moet een goed evenwicht zijn tussen preventieve beheersmaatregelen en monitoring van grondstoffen op aanwezigheid van risico's. Uitgangspunt van dit kwaliteitsbeleid is dat de individuele ondernemer in elke schakel van de keten primair zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn producten en daarvoor ook aansprakelijk kan worden gesteld op basis van de wettelijke productaansprakelijkheid die in de Europese Unie geldt. De aanwezigheid van HACCP in de GMP+-regeling noodzaakt de individuele ondernemer tot een proactieve risicobeheersing binnen zijn bedrijf, teneinde ook optimaal invulling te geven aan de verantwoordelijkheid voor zijn producten. De voorwaarde voor het toepassen van een HACCP-systeem geldt in het bijzonder voor de leveranciers van mengvoeders en enkelvoudige voedermiddelen (leveranciers aan veehouders) en voor de voedervettensector. Deze GMP+-erkende ondernemers passen met ingang van 1 januari 2001 HACCP toe.

Early Warning System

Het GMP+ FSA scheme helpt diervoederbedrijven op weg om de eigen bedrijfsvoering gezond te maken. Het schema omvat diervoederveiligheidsmanagement, risicoanalyses, toepassing van goede productiepraktijk, vroegtijdig waarschuwen en tracering.
Het Early Warning Systeem (EWS) is nodig voor het tijdig signaleren en adequaat oplossen van potentiële gevaren voor mens / dier, die zich ondnaks alle preventieve kwaliteitsborging zouden kunnen voordoen.

Tracking & Tracing

Tracking en Tracing is een ander specifiek kwaliteitsborgingsproject. Hierbij gaat het om een systematiek en een methode, waarbij een zo nauwkeurig mogelijke en snelle naspeurbaarheid van onregelmatigheden in partijen diervoeders en voedermiddelen mogelijk is. Een goede registratie van gegevens over partijen grondstoffen en diervoeders in het logistieke proces, maakt het mogelijk om – in geval van contaminatie met een ongewenste stof – snel een recall te organiseren en de bron te identificeren. Treurniet Mengvoeders verplicht zichzelf om eens per jaar een recallsimulatie uit te voeren om te testen of er in geval van een calamiteit snel en adequaat gehandeld kan worden. Tot op heden is dit geen probleem geweest.