Algemene voorwaarden Treurniet Mengvoeders B.V.

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: Treurniet Mengvoeders B.V. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden, verder aangeduid als "Treurniet".
Koper: De wederpartij van gebruiker waaraan gebruiker zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan gebruiker in voorkomend geval ook diensten verricht etc.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Treurniet en koper.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Treurniet en koper, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Treurniet en koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Treurniet, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-¬ of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Treurniet en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1. Ieder door Treurniet gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2. De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Treurniet zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
4.2. De door Treurniet opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht Treurniet niet tot enige schadevergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Treurniet.
4.3. In geval van niet tijdige levering dient Treurniet in gebreke te worden gesteld door koper, alvorens in verzuim te kunnen geraken.
4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Treurniet het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.5. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Treurniet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Treurniet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Treurniet zijn verstrekt, heeft Treurniet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 5: Prijs en kosten
5.1. De prijs is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
5.2. Treurniet is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
5.3. Voorts is Treurniet gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.

Artikel 6: Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Treurniet aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6.2. Indien koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
6.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Treurniet op de koper onmiddellijk opeisbaar.
6.4. Treurniet heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Treurniet kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Treurniet kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6.5. Treurniet is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan koper stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met Treurniet gesloten overeenkomsten volledig is voldaan.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1. Alle door Treurniet geleverde zaken blijven eigendom van Treurniet totdat koper alle verplichtingen uit alle met Treurniet gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Treurniet.
7.2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
7.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Treurniet zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7.4. Door Treurniet geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht koper zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.
7.5. Voor het geval dat Treurniet zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Treurniet of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Treurniet zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 8: Incassokosten
8.1. Alle in redelijkheid door Treurniet in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de koper.

Artikel 9: Onderzoek, reclames
9.1. Klachten dienen door de koper onmiddellijk na levering schriftelijk te worden gemeld aan Treurniet. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Treurniet in staat is adequaat te reageren. Indien de gebreken later aan het licht komen, dient de klacht binnen 2 dagen na ontdekking schriftelijk aan Treurniet gemeld te worden.
9.2. Indien een klacht gegrond is, is Treurniet bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.
9.3. Indien de koper niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding
10.1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens Treurniet voldoet, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van koper wordt gelegd, dan wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Treurniet het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens koper op te schorten dan wel de overeenkomst met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Treurniet, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1. Indien Treurniet aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 Indien de schade is veroorzaakt door enig product dat bij Treurniet geen enkele bewerking heeft ondergaan of die het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling of van niet in rekening gebrachte diensten/adviezen, is Treurniet voor die schade aansprakelijk.
11.3 De aansprakelijkheid van Treurniet voor schade van de koper, die is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door Treurniet aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door Treurniet aan de koper verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Treurniet in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Onder Treurniet zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
11.4 Treurniet is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt doordat de koper niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Treurniet.
11.5. Treurniet is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door koper bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Treurniet.
11.6 Treurniet is overigens steeds bevoegd de schade van koper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe koper alle medewerking zal verlenen.
11.7 Koper is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.
11.8. Treurniet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.9. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid zal verjaren door verloop van 1 jaar na het tijdstip van aflevering.

Artikel 12: Overmacht
12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Treurniet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Treurniet niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Treurniet worden daaronder begrepen.
12.3. In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen
13.1. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
13.2. Alle rechtsverhoudingen tussen Treurniet en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14: Vindplaats
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.